ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων είναι η ανάπτυξη και η οργάνωση των διεθνών και δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα:

  • Η μέριμνα για τη δημιουργία και υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών και η παρακολούθηση υλοποίησής τους.

  • Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς της αλλοδαπής.

  • Η γραμματειακή υποστήριξη και διαχείριση του Προγράμματος ERASMUS+.

  • Η ενημέρωση και παροχή πληροφοριών για τα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

  • Η μέριμνα για τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων καθώς και για τη φιλοξενία των προσκαλεσμένων από το πανεπιστήμιο αλλοδαπών επιστημόνων και λοιπών επισήμων.

  • Η μέριμνα για την προβολή του έργου του Πανεπιστημίου με την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, πανεπιστημιακής επετηρίδας, ενιαίου Οδηγού Σπουδών και άλλων εντύπων καθώς και με τη συμμετοχή του Ιδρύματος σε εκπαιδευτικές εκθέσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.

  • Η μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού, ελλήνων και αλλοδαπών υποψηφίων σχετικά με το Ίδρυμα.

  • Η παρακολούθηση του Τύπου καθώς και λοιπών μέσων μαζικής ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στο Πανεπιστήμιο.

  • Η επιμέλεια δημοσίευσης ανακοινώσεων, προσκλήσεων για θέματα που αφορούν στο Πανεπιστήμιο.

  • Η μέριμνα για την οργάνωση τελετών, εορτών, συνεδρίων, αναγορεύσεων επίτιμων Καθηγητών και διδακτόρων, ορκωμοσίας πτυχιούχων καθώς και η τήρηση της σχετικής εθιμοτυπίας.
Ενημέρωση: 04-03-2019


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας